Начало

Клъстерите са обединения от взаимосвързани компании, специализирани търговски доставчици, доставчици на услуги, фирми от сходни сфери на промишлеността и асоциирани институции от определена област, по географски принцип, които се конкурират, но също си и сътрудничат
Майкъл И. Портър, „За конкуренцията“ (1998)

„Клъстерните инициативи, в които участват клъстери, правителството и научноизследователските среди, са обединени усилия за повишаване на растежа и конкурентоспособността на даден регион.“
Йорян Сьолвел, Гьоран Линдквист и Кристиан Кетелс, „Зелена книга за клъстерни инициативи“ (2003)

Клъстерите имат все по-важна роля за политиката за конкурентоспособност и иновациите. Изследването „Инобарометър“ за 2006 г., посветено на „ролята на клъстерите като двигател на иновациите в Европа“ потвърждава, че фирмите, обединени в клъстери, са по-иновативни и по-конкурентоспособни, отколкото фирмите, неучастващи в клъстери.

Във финалната част от доклада си от декември 2006 г. Съветът по конкурентоспособност на Европейския съюз определя клъстерите като един от своите девет приоритета. Заключенията на Съвета представят клъстерите като приоритетна област за предприемане на действия в подкрепа на иновациите.
Европейската комисия подчертава значението на клъстерите за постигане на целите на Лисабонската стратегия до 2010г. европейската икономика да стане „най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, базирана на знанието“. Тя подкрепя дейности в тази област в рамките на инициативата PRO INNO Europe и инициативата Europe INNOVA.

През 2008 г. бяха приети Меморандум за европейските клъстери и Съобщение на Комисията за развитие на клъстери от световно ниво.

Националните и регионалните правителства признаха потенциала на клъстерите като двигател на регионалната политика за развитие. Развитието на клъстерите може да бъде значително повишено чрез предприемането на решителни действия от страна на държавната администрация. В резултат на това се насърчава развитието на местната икономика, откриват се нови работни места и се привличат свежи инвестиции. Ето защо напоследък бяха стартирани голям брой клъстерни инициативи. Някои страни са включили клъстерните инициативи като част от националните си планове за развитие, докато други следват различни регионални модели. Укрепването на регионалните клъстери, което би довело до успешна регионална политика, може да се постигне само с решителни мерки.